Pályázati Felhívás

By 2021.08.30.szeptember 1st, 2021Hirdetmények
pályázat

Pályázati Felhívás

A SZÉCHENYI MIKROHITEL KONSTRUKCIÓBAN FINANSZÍROZÓ PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYKÉNT VALÓ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓAN

I. Bevezetés

A 1483/2021. (VII. 16.) sz. Korm.határozat alapján a gazdaság újraindítása és élénkítése, valamint a hazai mikrovállalkozások versenyképességének növelése érdekében a Széchenyi Kártya Programon belül 2021. szeptember hó folyamán bevezetésre kerül a Széchenyi Mikrohitel Konstrukció (a továbbiakban: Mikrohitel Konstrukció).

A Mikrohitel Konstrukció olyan mikrovállalkozások beruházási célú finanszírozási igényeinek megvalósítását kívánja elősegíteni, amelyek finanszírozási szükségleteik teljes körű kielégítéséhez külső forrásokhoz a jelenlegi piaci viszonyok között nem-, vagy az átlagnál lényegesen kedvezőtlenebb feltételekkel tudnának hozzájutni.

A Mikrohitel Konstrukció olyan beruházási hitelkonstrukció, amelyhez a Kormány a fenti Kormányhatározat szerinti kamat-, kezelési költség- és adott esetben kezességi díjtámogatást biztosít a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozások számára.

A Mikrohitel Konstrukció alapvető termékfeltételeit a jelen Pályázati felhívás 1. számú melléklete (az 1. sz. melléklet alternatív letöltéséhez kattintson ide) tartalmazza.

A Mikrohitel Konstrukció keretében a támogatás nyújtója az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) és a Mikrohitel Konstrukció kialakítását és működtetését a Széchenyi Kártya Programot működtető KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KAVOSZ Zrt.) végzi a Széchenyi Kártya Program keretein belül.

A mikrovállalkozások számára a Mikrohitel Konstrukció a jelen felhívásban rögzített kritériumoknak és feltételeknek megfelelő azon pénzügyi vállalkozásokon és a 2021. szeptember 1-jével induló Széchenyi Lízingprogramban részt vevő a Mikrohitel Konstrukció feltételeinek is megfelelő azon pénzügyi intézményeken keresztül lesz elérhető, amelyek által jelen Pályázati felhívásra benyújtott pályázatot a KAVOSZ Zrt. eredményesnek ítélte és azt az ITM jóváhagyta, továbbá ezt követően a Mikrohitel Konstrukcióban való részvételre vonatkozó megbízási szerződést KAVOSZ Zrt-vel aláírták. (Lsd. még a lentiekben foglalt kiegészítéseket).


II. Pályázati felhívás célja

A jelen Pályázati felhívás célja a mikrovállalkozások beruházási célú finanszírozási igényeinek kielégítése a Mikrohitel Konstrukcióhoz a jelen Pályázati felhívásban rögzített kritériumoknak és feltételeknek megfelelően csatlakozott pénzügyi intézményeken keresztül.

Jelen Pályázati felhívás keretében az egyes, forgalmazásában részt venni kívánó pénzügyi intézményeknek a Mikrohitel Konstrukcióhoz történő csatlakozás érdekében pályázatok benyújtására van lehetőségük.

III. A Mikrohitel Konstrukció igénybe vétele és a hitelnyújtás folyamatának a leírása

Hitelnyújtás és a támogatás elszámolás folyamata az alábbi:

 • A hitelkérelmek benyújtására a KAVOSZ Zrt. vagy megbízott partnerei – a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, illetve a területi kereskedelmi és iparkamarák és szerződött partnereik – regisztráló irodáiban kerül sor.
 • Az igénybevételi feltételeknek megfelelő mikrovállalkozások hitelkérelme a befogadást követően, a vállalkozás által választott pénzügyi intézményhez kerül továbbításra, ahol a tényleges hitelbírálat és pozitív hiteldöntés esetén a szerződéskötés, és folyósítási feltételeknek történő megfelelés esetén a mikrohitel folyósítása történik.
 • A Mikrohitel Konstrukcióban a pénzügyi intézmények nettó kamat-, kezelési költség- és díjelszámolást alkalmaznak, azaz az esedékességi időpontokban a finanszírozott mikrovállalkozásoktól a támogatással csökkentett nettó kamatot, kezelési költséget és adott esetben kezességi díjat szedik be, a támogatás összegét pedig megelőlegezik a vállalkozások számára.
 • A hitel futamideje alatt a pénzügyi intézmény a támogatáslehívási kérelmeket a KAVOSZ Zrt. részére nyújtja be az ITM, a pénzügyi intézmény és a KAVOSZ Zrt. között megkötésre kerülő háromoldalú Keretszerződésben foglaltak szerinti struktúrában és ezen Keretszerződésben szabályozott módon és gyakorisággal. A KAVOSZ Zrt. a lehívási kérelmeket ellenőrzi és amennyiben azok a Keretszerződésben foglalt követelményeknek megfelelnek, úgy azokat az ITM részére továbbítja további feldolgozás céljából.

Az ITM – a Keretszerződés alapján – közvetlenül a pénzügyi intézmények felé utalja az általuk korábban már megelőlegezett támogatások összegét.

IV. Pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be olyan, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, magyarországi székhelyű pénzügyi vállalkozás

 • amely rendelkezik a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pont szerinti – hitel és pénzkölcsön nyújtása – pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító, érvényes engedélyével,
 • amely nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt,
 • amely ellen nincs végrehajtási eljárás folyamatban,
 • amelynek nincs lejárt köztartozása,
 • amelynek az utolsó lezárt éves auditált beszámoló alapján a saját tőke összege meghaladja a 150 millió forintot,
 • amely az auditált beszámolóval lezárt utolsó 3 működési évéből bármely 2 évben nyereséges volt (adózott eredmény),
 • amely hitel, kölcsön, lízing, folyó faktoring és egyéb követeléseinek (azaz a work-out faktoring nélküli portfoliójának) bruttó értékéhez viszonyítva a 90 napon túl lejárt követeléseinek (NPL) aránya nem éri el a 10 %-ot,
 • amely ellen az MNB nem folytat működést veszélyeztető felügyeleti eljárást (például tőkerendezésre vonatkozó felhívás, felügyeleti biztos kirendelése, engedély visszavonása, tevékenység megtiltása vagy korlátozása) vagy bármely olyan felügyeleti eljárást, amelyben az MNB ilyen intézkedéseket helyezett kilátásba meghatározott feltételek nem teljesítése esetére,
 • amely igazolja, hogy a pályázat beadásakor van olyan forrása, amely a Mikrohitel Konstrukció feltételrendszeréhez kapcsolható és lehetővé teszi a Mikrohitel Konstrukció keretében történő hitelnyújtást (lsd. később csatolandó dokumentumok résznél).

A Mikrohitel Konstrukcióban való részvételre vonatkozóan pályázatot nyújthat be az olyan, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 8. § szerinti magyarországi székhelyű hitelintézet is, amely már jelezte részvételi szándékát a KAVOSZ Zrt. felé a Széchenyi Kártya Programon belül bevezetésre kerülő Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukcióban. Ez esetben a hitelintézet jelen Pályázati felhívással érintett Mikrohitel Konstrukcióban való részvételét – amennyiben a pénzügyi intézmény minden fenti kritériumnak és feltételnek megfelel – az ITM indokolt és kivételes esetben a körülmények gondos mérlegelése alapján egyedileg engedélyezheti, a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukcióba való bekapcsolódását követően.

V. A kiválasztás folyamata, a Mikrohitel Konstrukcióban megkötendő szerződések

A beérkezett pályázatok feldolgozását és értékelését a KAVOSZ Zrt. végzi, amelynek keretében a Mikrohitel Konstrukció bevezetésekor a VI. pontban az induláskori pályázat benyújtási határidő lejártát követő 5 munkanapon belül megvizsgálja azokat formai szempontból, valamint ellenőrzi a pályázó pénzügyi vállalkozás jelen Pályázati felhívásban kiírt feltételeknek történő megfelelését.

Amennyiben a pályázat határidőn túl érkezett, a pályázat a Pályázati felhívás formai követelményeinek és/vagy az előírt feltételeknek nem felel meg, úgy a pályázat további érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

A KAVOSZ Zrt. a befogadott pályázatokat az ITM által előzetesen jóváhagyott szakmai és kockázati szempontok figyelembevételével bírálja el. A KAVOSZ Zrt. jogosult az érdemi bírálat során a pénzügyi intézménytől a pályázattal kapcsolatban további információkat kérni.

A benyújtott pályázatokra vonatkozó KAVOSZ Zrt. általi döntést az ITM hagyja jóvá.

A KAVOSZ Zrt. a pályázat elutasításáról vagy érdemi döntés esetén annak eredményéről a pályázatot benyújtó pénzügyi intézményt írásban értesíti.

A nyertes pénzügyi intézmények részére küldött ezirányú értesítést követő 15 napon belül a KAVOSZ Zrt. a pályázó kapcsolattartói e-mail címére megküldi a Mikrohitel Konstrukcióban történő részvételhez a KAVOSZ Zrt. és a pénzügyi intézmény között megkötendő, a hiteligénylés és a hitelkérelmek befogadására vonatkozó megbízási szerződés tervezetét, majd ezt követően az ITM-KAVOSZ Zrt.-pénzügyi intézmény közötti, a támogatás elszámolására vonatkozó Keretszerződés tervezetét.

A KAVOSZ Zrt.-t a hitelkérelmek befogadása, a támogatások elszámolása körében végzett megbízotti tevékenységéért megillető díjazásról a KAVOSZ Zrt. és a nyertes pénzügyi intézmény között megkötésre kerülő megbízási szerződés fog rendelkezni.

A nyertes pályázó pénzügyi intézmény akkor vehet részt a Mikrohitel Konstrukcióban, ha a felek között előzetesen egyeztetett és elfogadott tartalmú megbízási szerződés legkésőbb a szerződéstervezet pályázó részére történő megküldésétől számított 60 napon belül aláírásra kerül.

Az előzőekben megjelölt szerződések ITM és KAVOSZ Zrt. általi aláírásának a feltétele, hogy a nyertes pénzügyi intézmény az aláírás napján is megfeleljen a jelen Pályázati felhívásban előírt feltételeknek.


VI. A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja és csatolandó dokumentumok

A pályázat benyújtása a jelen Pályázati felhívás 2. számú mellékletét képező Pályázati adatlap (a 2. sz. melléklet alternatív letöltéséhez kattintson ide) négy példányban, annak gépírással történő kitöltésével, cégszerű aláírásával és azoknak, valamint az alábbiakban megjelölt csatolandó dokumentumoknak a KAVOSZ Zrt. részére (1062 Budapest, Váci út 1-3. WestEnd Irodaház ’A’ torony 1. emelet) zárt csomagolásban, tértivevényes, ajánlott küldeményként vagy személyes benyújtásával történhet

 • a Mikrohitel Konstrukcióhoz annak indulásakor csatlakozni kívánó pénzügyi intézmények esetén legkésőbb 2021. szeptember 14-ig,
 • a Mikrohitel Konstrukcióhoz való csatlakozásra a későbbiekben is van lehetőség, legkésőbb 2022. március 31-ig a Pályázati adatlap fentiek szerinti benyújtásával.

Személyes beadásra munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 9.00-16.00 közötti időpontokban van lehetőség, postai feladás esetén a küldeménynek a fenti határidő(k)ig kell beérkezni a KAVOSZ Zrt. részére.

A Pályázati adatlaphoz csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat:

 • szöveges bemutatkozást, a tulajdonosok és érdekeltségeik bemutatását (eredetiben, cégszerűen aláírva),
 • nemleges adóigazolást (kivéve, ha a pályázó a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel) (másolatban, lásd még jelen VI. fejezet utolsó előtti bekezdését, kivéve a papír alapú adóigazolást, ahol az eredeti benyújtása szükséges),
 • a Pályázati adatlapot aláíró, cégnyilvántartásba bejegyzett képviselők ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát (eredetiben),
 • az MNB által kiadott, hitel és pénzkölcsön nyújtására jogosító engedélyét (másolatban),
 • amennyiben a Pályázati adatlap benyújtásakor MNB eljárás van folyamatban a Pályázati adatlap benyújtójával szemben, az eljárás tárgyát bemutató leírást-, illetve a MNB által az elmúlt két naptári évben kiadott, a pénzügyi vállalkozás tevékenységét érintő határozatait (másolatban),
 • a pénzügyi vállalkozás 2020.12.31-i mérlegbeszámolóját xls formátumban,
 • a pénzügyi vállalkozás fedezetértékelési-, ügyfélminősítési-, kockázatvállalási-, ügyletminősítési-, és behajtási szabályzatai másolati példányait, vagy az azokban foglalt lényegi rendelkezéseket összefoglaló, rövid szöveges kivonatot (másolatok/kivonat cégszerűen aláírva),
 • aktuális legutolsó naptári negyedév végére vonatkozó hitelportfolió összefoglaló jellegű bemutatását: portfolió mérete, összetétele (hiteltípusonkénti, illetve vállalkozás típus, vállalkozás méret szerinti, ill. ügyfélminősítési kategóriánkénti bontásban), késedelmes, illetve a nem teljesítő hitelek aránya, a fedezettség átlagos mértéke fentiek szerinti bontásban (eredetiben, cégszerűen aláírva), és a 2021.06.30-i időpontra vonatkozó negyedéves felügyeleti jelentés táblázatait (másolatban); (kérjük az egyedi ügyfél adatokat tartalmazó mezők anonimizálását), a hitelnyújtásra rendelkezésre álló saját forrás igazolására vonatkozó dokumentum (pl.: bankszámla kivonat) vagy külső refinanszírozási forrás esetén a refinanszírozó szervezet által kiállított eredeti igazolás, amely szerint a pályázó pénzügyi vállalkozás élő limittel rendelkezik, az igazolásnak a szabad limit összegét és a lejáratát is tartalmaznia kell, valamint azt, hogy ezen refinanszírozási forrás a Mikrohitel Konstrukció keretében történő hitelnyújtásra is használható. (Amennyiben a pénzügyi intézménynek még nincs megkötött hatályos szerződése a refinanszírozási forrásra vonatkozóan, úgy a refinanszírozó által kiadott szándéknyilatkozat is elegendő a várhatóan megkötésre kerülő Mikrohitel Konstrukció keretében történő hitelnyújtásra is használható refinanszírozási szerződés várható összegéről.)

Amennyiben a pályázó pénzügyi intézmény vonatkozásában a cégnyilvántartás adatai alapján változásbejegyzési eljárás van folyamatban, vagy a nemleges adóigazolás elektronikus dokumentumként került kiállításra, úgy a pályázó pénzügyi vállalkozásnak a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és mellékleteit, illetve az adóigazolást kinyomtatva is a pályázathoz szükséges csatolni, valamint ezen dokumentumok hiteles elektronikus változatát a pályázat benyújtásának/ postára adásának napját követő 3 napon belül az alábbi e-mail címre is meg kell küldeni: info@kavosz.hu.

Tájékoztatjuk a Pályázni kívánó pénzügyi intézményeket, hogy amennyiben a Mikrohitel Konstrukció keretében nyújtott hitelekhez garantőr intézményi kezességvállalás igénybevételét tervezik, úgy adott esetben a pénzügyi vállalkozásnak valamely garantőr intézménnyel is megállapodást kell kötnie a kezességvállalási igénylés lehetőségére vonatkozóan, amennyiben ilyennel még nem rendelkezik. A megállapodás megkötése nem feltétele a Pályázati adatlap benyújtásának, azt elegendő a nyertes pályázónak a későbbiekben megkötnie valamely garantőr intézménnyel.

Záró rendelkezések:

A Mikrohitel Konstrukcióban való részvétel iránt érdeklődő pénzügyi intézmények jelen Pályázati felhívással kapcsolatban a Pályázati adatlap beadását megelőzően felmerülő esetleges kérdéseiket az alábbi e-mail címre küldött levélben tehetik fel: info@kavosz.hu

Jelen Pályázati felhívás a KAVOSZ Zrt. honlapján 2021. augusztus 30. napján került közzétételre.

KAVOSZ Zrt.

(A pályázati felhívás letölthető innen, alternatív letöltéshez kattintson ide.)

Copyright @ KAVOSZ Minden jog fenntartva