ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

álláspályázatra jelentkezők adatkezeléséhez

(a továbbiakban: Tájékoztató)

1. Ki az adatkezelő?

Elnevezés: Elnevezés: KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített elnevezés: KAVOSZ Zrt.
Székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. ”A” torony. ép. 1. em.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044741
E-mail cím: kavoszhr@kavosz.hu
Telefon: +36 1 302 0855
gazdasági társaság (továbbiakban: Társaság)

2. Melyek a vonatkozó jogszabályok?

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”, továbbiakban: Rendelet)

3. Mi az adatkezelés forrása és célja?

A Társaság honlapján és egyéb felületen közzétett hirdetésekben jelöl meg betöltendő pozíciókat, amire a jelentkezést biztosítja.

Az adatkezelés célja a meghirdetett pozíció betöltése, ennek keretében az ezzel kapcsolatos felvételi eljárás (önéletrajzok vizsgálata és személyes interjú) lefolytatása, valamint a kiválasztott jelölt esetében a munkaszerződés előkészítése.

Amennyiben az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, úgy a Társaság az álláspályázatról való döntés értesítését követően abból a célból kezeli az érintett személyes adatait, hogy a Társaság az érintettet esetleges új álláslehetőségről tájékoztassa, illetve állásajánlatával megkereshesse.

4. Mi az adatkezelés jogalapja?

A Társaság az érintett előzetes, önkéntes és határozott, egyértelmű hozzájárulása alapján kezeli az érintettek személyes adatait, amelyet az érintett azzal ad meg, hogy jelentkezik a meghirdetett álláspályázatra és elküldi a Társaságnak a szükséges dokumentumokat.

5. A Társaság meddig kezeli az adatokat?

Az adatkezelés  az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az álláspályázatról való döntés értesítésének megküldéséig, a kiválasztott érintett vonatkozásában a munkaszerződés megkötésig tart. Amennyiben az érintett a felvételi, illetve kiválasztási eljárás folyamán önkéntesen, határozottan és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság esetleges új álláslehetőséggel, illetve állásajánlattal megkeresse, úgy az adatkezelés időtartama adott hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az álláspályázatról való döntés értesítésétől számított egy évig tart.

Amennyiben az érintett az előző határidő lejártát megelőzően ismételten hozzájárul adatai kezeléséhez, úgy az adatkezelés időtartama az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a korábbi egy éves határidőt követő újabb egy évig tart.

Az érintett hozzájárulását bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonására az azonosításhoz szükséges adatok – név, anyja neve, szül. hely és idő – megadásával az alábbi módokon van lehetőség:

 • postai küldeményben az alábbi postacímen: 1062 Budapest, Váci út 1-3. A torony ép. 1. em.
 • elektronikus levél formájában az alábbi e-mail címen: kavoszhr@kavosz.hu
 • személyesen, a Társaság székhelyén 8:00-16:30 óra között

Amennyiben az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja, az előzőek szerinti határidő eltelik, úgy a Társaság az érintett adatait törli.

6. A Társaság milyen személyes adatokat kezel?

Az érintett által az álláspályázat során megadott és az általa benyújtott dokumentumokban – önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget/képezettséget/képesítést tanúsító okiratok – található személyes adatok. Így különösen: az azonosításhoz szükséges, iskolai végzettségre/képezettségre/képesítésre, nyelvtudásra, számítógépes és egyéb ismeretekre, munkahelyekre, betöltött állásokra/pozíciókra/tisztségekre, jellemző tulajdonságokra, elért eredményekre/ korábbi munkavégzésre, elérhetőségre, esetlegesen a családi állapotra, hobbira/szabadidőre vonatkozó adatok, valamint az önéletrajzon szereplő fénykép.

A Társaság nem ír elő és nem fogalmaz meg az önéletrajz tartalmával kapcsolatban elvárásokat, kötelező elemeket, annak tartalmát az álláspályázók szabadon határozzák meg, így saját, szabad döntésük az is, hogy milyen személyes adatokat adnak meg a Társaság részére az álláspályázatra jelentkezés kapcsán.

7. Ki, illetve kik jogosult(ak) az érintett személyes adatainak a megismerésére?

A személyes adatokat a Társaság által eseti jelleggel igénybe vett állásközvetítők és a Társaság azon alkalmazottai ismerhetik meg, akiknek feladatai teljesítése érdekében az szükséges, így különösen a pályázat lebonyolításában résztvevő ügyintéző, a pályázatban megjelölt munkakör vonatkozásában a munkáltatói jogkört gyakorló vezető és a leendő szakmai felettes(ek), valamint a kiválasztásért felelős munkatárs.

8. Milyen jogai és jogérvényesítési lehetőségei vannak az érintettnek?

 • A Társasághoz fordulhat az alábbiak szerint:
 • hozzáférés joga: tájékoztatást kérhet, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, úgy jogosult a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott információkhoz hozzáférni,
 • helyesbítéshez való jog: kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • hozzájárulás visszavonásának joga: a jelen Tájékoztató 5. pontban részletezettek szerint az érintett hozzájárulását bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonhatja,
 • törléshez való jog: kérheti személyes adatainak törlését a Rendelet 17 cikkében meghatározott indokok esetén,
 • adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett a Rendelet 18 cikkében meghatározott esetekben kérheti az adatkezelés korlátozását (pl.: helyesbítés esetén arra az időre, amíg az adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi)
 • adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy az általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • panaszt nyújthat be az adatkezelés kapcsán a jelen Tájékoztató 5. pontjában megjelölt elérhetőségeken.
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségeken: cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon:+36(1)391-1400, faxszám: +36(1)391-1410
 • A bírósághoz fordulhat.

9. Záró rendelkezések

 • A KAVOSZ Zrt. jogosult a jelen dokumentumot módosítani. A KAVOSZ Zrt. jelen dokumentum hatályos változatát a honlapján – www.kavosz.hu oldalon – az „Adatkezelési tájékoztató” menüpontnál közzéteszi. Jelen dokumentum 2023. augusztus 1. naptól hatályos.