ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – WEBOLDALAK, ALKALMAZÁSOK ÉS DIREKT MARKETING

Adatkezelési tájékoztató

(honlap alkalmazásainak használatával és egyéb direkt marketing célú adatkezeléssel kapcsolatban)

 1. Bevezető

A KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zártkörűen Működő Részvénytársaság működteti a Széchenyi Kártya Programot (a továbbiakban: Program), kezeli a Program valamennyi hitel-és lízingtermékét. Ennek keretében a Programhoz kapcsolódó pénzügyi intézmények és a támogató minisztériumok megbízásából államilag támogatott hitel-és lízingkonstrukciót működtet, és a Program hitel-és lízingtermékeit közvetíti a feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A KAVOSZ Zrt. egyrészt a Programról, annak feltételeiről, kondícióiról, az igénylés menetéről honlapján – www.kavosz.hu oldalon – is tájékoztatást nyújt, amelynek keretében a kapcsolatfelvétel, a termékekre vonatkozó információk megadása, ügyintézéshez időpont foglalása, Videóiroda által nyújtott tájékoztatás/technikai segítségnyújtás  igénybevetélére, valamint hírlevél (aktualitások, DM levelek, ajánlatok, piackutatási kérdőív, stb., továbbiakban: DM levél) küldése érdekében az alábbi alkalmazásokat/menüket (továbbiakban: alkalmazás) működteti, másrészt a Program hiteltermékeit igénylő vállalkozások részére az igénylés során megadott hozzájárulásuk esetén DM levelet küld. A honlap alkalmazásainak igénybevétele és az igénylő vállalkozások részére kiküldendő DM levelek során személyes adatok kezelése valósul meg:

 1. „Visszahívást kérek” alkalmazás
 2. „Írjon nekünk” alkalmazás
 3. „Feliratkozom hírlevélre” alkalmazás és a Program termékeinek igénylés során megadott hozzájárulás alapján történő „DM levél/ Marketing célú megkeresés küldése”
 4. „Időpontfoglalás” alkalmazás
 5. Videóiroda

A jelen dokumentum az előbb felsorolt adatkezelési esetekkel kapcsolatban ad tájékoztatást. Egyéb adatkezelésekkel a www.kavosz.hu oldalon, az „Adatkezelési tájékoztatók” menüpont alatt közzétett más dokumentum(ok) tartalmaz(nak) információkat.

 1. Az alkalmazások használatával összefüggő fontosabb adatkezelési fogalmak:
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 • Személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

3. Az egyes alkalmazásokkal kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó speciális rendelkezések:

Ha a táblázat nem, vagy hibásan jelenik meg, kattintson ide!

A.  „Visszahívást kérek” B.    „Írjon nekünk” C.   „Feliratkozom hírlevélre”

„DM levél/Marketing célú megkeresés küldése”

D.   „Időpontfoglalás” E.   „Videóiroda”
1.   Melyek az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok?

 

·       az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
·       az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”, továbbiakban: Rendelet),
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény – a C. adatkezelési esetkörök vonatkozásában.
2.   Ki az adatkezelő?

 

KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: KAVOSZ Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-046565
Székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. ”A” torony. ép. 1. em.
Levelezési cím: az előzőekben megjelölt székhely cím
E-mail cím: adatkezeles@kavosz.hu
Telefon: + 36 1 302-0855 (továbbiakban: KAVOSZ Zrt.)
3.   Mi az adatkezelés forrása és célja? A visszahívást kérő a honlapon a „Visszahívást kérek” menüpont alatt adja meg a nevét és telefonszámát, amely adatokat a KAVOSZ Zrt. a visszahívás és a kapcsolatfelvétel céljából, továbbá ennek keretében a kért információ, tájékoztatás megadása céljából kezel.
Amennyiben az adatok között az e-mail cím is megadásra kerül
(az e-mail cím megadása nem kötelező), úgy a KAVOSZ Zrt. ezen e-mail címet a külön hozzájárulás megadása esetén a C. pont szerinti alkalmazás rendelkezései szerint, direkt marketing célból kezeli.
A levélíró az elküldött e-mailben
a feladónál megadja az e-mail címét és a levélben esetleg egyéb személyes adatokat, amely adatokat a KAVOSZ Zrt. a levél megválaszolása és a kapcsolatfelvétel céljából, továbbá ennek keretében a kért információ, tájékoztatás megadása céljából kezel.
A KAVOSZ Zrt. a hírlevélre történő feliratkozás során, az igényléskor a Regisztrációs lapon, továbbá a KAVOSZ honlapján megnyitható az online regisztráció megtételkor és ügyfélfiók megnyitásakor, illetve ügyfélfiókban történő hozzájárulás megadása során megadott személyes adatokat összegyűjti és a megadott e-mail címekre közvetlen üzletszerzés céljából (marketing célú adatkezelés) hírlevelet, illetve DM levelet küld, amelyben a saját vagy a partnerei termékeit és szolgáltatásait ajánlja az érintettnek. A Hírlevél lehet: DM levél, ajánlat, tájékoztató, cikkek. Az Időpontfoglalásnál megadott személyes adatokat a KAVOSZ Zrt. a kapcsolattartás céljából kezeli, amelynek keretében tudja a KAVOSZ Zrt. a vállalkozást, illetve kapcsolattartóját elérni, amennyiben a lefoglalt időponttal, helyszínnel kapcsolatban változás áll elő és tájékoztatás szükséges (pl.: a lefoglalt iroda az adott időpontban előre nem látható okból nem működik), továbbá a KAVOSZ Zrt. az időpontfoglalás megtörténtéről (sikeres rögzítés) a megadott e-mail címre levelet , valamint a választott időpont előtt a megadott telefonszámra pedig figyelmeztető e-mailt és sms-t küld. Az adatkezelés célja továbbá az időpontfoglalással kapcsolatos utólagos panasz kivizsgálása, illetve ezzel összefüggő kapcsolatfelvétel is. A Videóiroda használata során az Érintett által megadott személyes adatokat a KAVOSZ Zrt. a kapcsolattartás, visszahívás és tájékoztatás/technikai segítségnyújtás céljából kezeli.
4.   Mi az adatkezelés jogalapja?

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés szerinti hozzájárulása. A hozzájárulás önkéntes.
Hozzájárulásnak minősül az
A.    alkalmazásnál: az „Küldés” gombra kattintás
Amennyiben az Érintett az A. alkalmazásnál e-mail címet is megad, úgy a marketing célú megkeresésekhez történő hozzájárulásnak minősül a „Küldés” gomba kattintás.
B.    alkalmazásnál: az e-mail elküldése
C.    alkalmazásnál: a „Feliratkozás” gombra kattintás, míg az igénylés során megadott hozzájárulás alapján történő „DM levél küldése” esetén a Regisztrációs lapon a hozzájárulásra vonatkozó kérdésnél az „igen” check box bejelölése, az online regisztráció megtételekor és ügyfélfiók megnyitásakor a hozzájárulásra vonatkozó kérdésnél a jelölő négyzetbe történő kattintás, az ügyfélfiókban a „Beállítások” menüpont alatt a „Marketing célú megkeresések fogadásának” aktiválása.
D.    alkalmazásnál: a „Megerősít” gombra kattintás
E.    alkalmazásnál: A „Videóhívás indítása”, a Chat keretében történő levelezés megkezdése, visszahívás esetén az adtaok megadását követően „Visszahívást kérek” gombra történő kattintás.
5.   A KAVOSZ Zrt. milyen személyes adatokat kezel? ·       név (vezeték és utónév)
·       telefonszám
·       e-mail cím
·       e-mail cím
·       a KAVOSZ Zrt. részére küldött e-mailben, illetve azzal összefüggésben megadott egyéb személyes adat
·       név (vezeték és utónév)
·       e-mail cím és/vagy telefonszám
·       kapcsolattartói név (vezeték és utónév)
·       kapcsolattartói e-mail cím
·       kapcsolattartói telefonszám
·       a kiválasztott ügyintézés megnevezése
·       a kiválasztott időpontja (dátum, óra, perc)
·        Név, E-mail cím, Telefonszám (amennyiben az nem üzleti e-mail cím, illetve telefonszám),
törzsszám (amennyiben az megadásra kerül és egyéni vállalkozáshoz/egyéni ügyvédhez/egyéni szabadalmi ügyvivőhöz/ „magán állatorvoshoz” /közjegyzőhöz kapcsolódik)
·        Chat (szöveges üzenetekben megadott személyes adatok)
·        Visszahívások kérése esetén: Telefonszám (amennyiben az nem üzleti telefonszám)
6.   A KAVOSZ Zrt. meddig kezeli a személyes adatokat? Az adatkezelés időtartama:
A.    alkalmazásnál: az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az alkalmazás során megküldött értesítés (a levél keltétől) számított három hónapig.
B.    alkalmazásnál: az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a levél keltétől (folyamatos levelezés esetén az utolsó levél keltétől) számított három hónapig.
C.    esetköröknél: az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig,
D.    alkalmazásnál: az időpontfoglalás megvalósulása („megerősítés”) esetén az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az időpontfoglalástól számított három hónapig, amennyiben az időpontfoglalás nem valósul meg (azt nem „erősítik meg”), úgy a honlap elhagyásáig.
E.    alkalmazásnál: az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Videóhívás indítását követő hat hónapig.
Az érintett hozzájárulását bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a KAVOSZ Zrt. részére történő értesítéssel történhet az alábbi szerint:

-  postai úton a KAVOSZ Zrt. mindenkori székhely címére – jelenleg 1062 Budapest, Váci út 1-3. ”A” torony. ép. 1. em., vagy
-  vagy személyesen a KAVOSZ Zrt. mindenkori székhely címére – jelenleg 1062 Budapest, Váci út 1-3. ”A” torony. ép. 1. em. -8:00-16:30 óra között, vagy

–  az adatkezeles@kavosz.hu e-mail címre megküldött értesítéssel,
– a C. pont szerinti esetköröknél a kiküldött DM leveleken a „Leiratkozás” gombra kattintás, valamint az ügyfélfiókban a „Beállítások” menüpont alatt a „Marketing célú megkeresések fogadásának” deaktiválása (aktív státusz megszüntetése).
Amennyiben az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja vagy az adatkezelés előzőek szerinti időtartama eltelik, úgy a KAVOSZ Zrt. az érintett adatait törli.

7.   Ki, illetve kik jogosult(ak) az érintett személyes adatainak a megismerésére? A KAVOSZ Zrt. azon alkalmazottai ismerhetik meg, akiknek feladatai teljesítése érdekében az szükséges, így különösen a marketing, termékfejlesztés, értékesítés támogatás, ügyfélszolgálat és az informatikai terület vezetői és munkatársai.
A KAVOSZ Zrt. a honlap karbantartására és működtetésére, valamint a regisztrációs lapon DM levél küldésre megadott e-mail címek és telefonszám kezelésére/a megadott csatornákon történő megkeresésre külső szerződött partnert vesz igénybe, aki adtafeldolgozónak minősül. Az adatfeldolgozó(k)at a jelen Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.
8.   Milyen jogai és jogérvényesítési lehetőségei vannak az érintettnek?
 
Az adatkezelés időtartamán belül Érintettet a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
–          személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
–          helyesbítéshez való jog
–          adatkezelés korlátozása,
–          törléshez való jog,
–          hordozhatósághoz való jog,
–          hozzájárulás visszavonási joga.
Amennyiben az Érintett jogaival élni kíván, az azonosításával jár együtt, valamint az Érintettel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk az Érintettről).
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.
A hozzájárulás visszavonásának joga
Az Érintett bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.
A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.
Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
–          a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
–          a következő információkról tájékoztassuk:
o    az adatkezelés céljai;
o    az Érintettről kezelt személyes adatok kategóriái;
o    információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
o    a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
o    az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
o    a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
o    ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
o    az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
Helyesbítéshez való jog.
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Adatkezelés korlátozásához való jog.
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
–          az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazzunk;
–          az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
–          már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
–          az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk az Érintettet.
Törléshez – elfeledtetéshez való jog.
az Érintett jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
–          a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
–          az Érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
–          az Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
–          a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
–          a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
–          a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
–          a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
–          jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az Érintett felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).
Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az Érintettnek joga van arra, hogy kérje, hogy az általa a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Érintett rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben az Érintett szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.
A NAIH elérhetőségei:
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://www.naih.hu/.Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

4.Záró rendelkezések:

A KAVOSZ Zrt. jogosult a jelen dokumentumot és annak 1. számú mellékletét jogosult módosítani. A KAVOSZ Zrt. jelen dokumentum hatályos változatát a honlapján – www.kavosz.hu oldalon – a „Adatkezelési tájékoztatók” menüpontnál és ahol ez technikailag megoldható az alkalmazásoknál is közzéteszi. Jelen dokumentum 2023. augusztus 1. naptól hatályos.

1. számú melléklet

Adatkezelési tájékoztató

(honlap alkalmazásainak használatával és egyéb direkt marketing célú adatkezeléssel kapcsolatban)

 1. számú melléklete

(adatfeldolgozó(k))

Elnevezés: Newdoor Communications Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1044 Budapest, Ady Endre utca 23.,
cégjegyzékszám: 01-09-972165

A KAVOSZ Zrt. -vel szerződéses kapcsolatban álló Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a területi kereskedelmi és ipakamarák, egyéb szerződött partnerek regisztráló irodái, amelyekben a Széchenyi Kártya Program termékeinek igénylése történik. Az igénylés során a Vállalkozás a Regisztrációs lapon jogosult e-mail címét és telefonszámát DM levél/marketing megkeresés céljából megadni, amelyet a regisztráló iroda kezel, illetve a megadott elektronikus csatornákon megkeresését eszközölhet. A regisztráló irodák mindenkori aktuális listája megtalálható az alábbi linken: https://www.kavosz.hu/szechenyi-kartya-program-regisztralo-irodak-megyek-szerinti-listaja/