Adatkezelési Tájékoztató Széchenyi Mikrohitel konstrukcióhoz

1.Az adatkezelési tájékoztató célja és tárgya

A jelen adatkezelési tájékoztatóval (a „Tájékoztató”) a KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban „KAVOSZ”) tájékoztatást nyújt arról, hogy a KAVOSZ által a Széchenyi Kártya Program keretében működtetett és a jövőben működtetni tervezett egyes, a jelen Tájékoztató mellékleteiben felsorolt, finanszírozási konstrukciókkal kapcsolatos közreműködői tevékenysége (ideértve az igénylést, valamint előminősítést és a támogatással kapcsolatos teendőket), valamint tevékenységével összefüggően közvetlen üzletszerzés során mely személyes adatokat (a „Személyes adat”) gyűjt és kezel, milyen célra, milyen jogalapon és mennyi ideig.

A jelen Tájékoztatóval lefedett adatkezeléseket a KAVOSZ a számára átadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adatokkal részben elektronikusan (online felületen), a https://www.kavosz.hu/szechenyi-kartya-program-online-ugyfelfiok-regisztracio weboldalon keresztül elérhető, az igénylések előkészítését támogató rendszeren (a továbbiakban: „Rendszer”) keresztül, másrészt papír alapon végzi.

2.Fogalmak

 1. Érintett

Érintett az azonosított vagy azonosítható természetes személy. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó, egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 1. Személyes adat

Személyes adat az Érintettre vonatkozó bármely adat.

 1. Adatkezelés

A Személyes adatok kezelése alatt a Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely műveletet vagy műveletek összességét értjük. Adatkezelést jelent a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, a beléjük való betekintés, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése.

 1. Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, azaz jelen esetben a KAVOSZ; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 1. Adatfeldolgozó

Az, aki az adatkezelő nevében kezel Személyes adatokat. A Tájékoztató felsorolja, hogy a KAVOSZ nevében milyen más személyek milyen okból és módon kezelnek Személyes adatokat.

 1. Társas működési forma

A következőket jelenti: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formában működnek (a továbbiakban: Gazdasági társaság);; az erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény szerinti erdőbirtokossági társulat (a továbbiakban: Erdőbirtokossági társulat); a Ptk. és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény alapján szövetkezeti formában működő gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: Szövetkezet); ügyvédi iroda; közjegyzői iroda; végrehajtó iroda; szabadalmi ügyvivői iroda

 1. Egyéni működési forma

A következőket jelenti: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben meghatározott egyéni vállalkozók (a továbbiakban: Egyéni vállalkozó) ; a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő (a továbbiakban: Őstermelő); a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény szerinti őstermelők családi gazdasága (a továbbiakban: ÖCSG), az egyéni ügyvéd (az ügyvédekről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében, kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja); a közjegyző (a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében, kivéve, amennyiben e tevékenységét közjegyzői iroda tagjaként folytatja); az egyéni szabadalmi ügyvivő (a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében); szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély „magán állatorvos” (e tevékenysége tekintetében).

A Társas működési forma, valamint Egyéni működési forma a továbbiakban együttesen: Vállalkozás.

3.Az adatvédelemmel kapcsolatos irányadó fontosabb jogszabályok

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a KAVOSZ figyelemmel volt különösen a következő jogszabályokra:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („ tv.”),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”).

4.Adatkezelő adatai

A Tájékoztató által lefedett tevékenységeket a KAVOSZ Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3 ”A” torony. ép. 1.em; Cg. 01-10-044741; elérhetőség: adatkezeles@kavosz.hu) végzi.

5.A Tájékoztató által lefedett adatkezelések

A Tájékoztató által lefedett egyes adatkezelésekre vonatkozó információkat a jelen Tájékoztató mellékletei tartalmazzák.

Társas működési forma esetén a Vállalkozás nevében eljáró személy kifejezetten felelősséget vállal azért, hogy az általa a KAVOSZ részére megadott személyes adatok kezelésére és KAVOSZ részére történő átadására megfelelő jogalappal és jogosultsággal rendelkezik.

6.Érintetti jogok

 1. A Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A KAVOSZ számítástechnikai rendszerei, így a Rendszer is a székhelyen található szervereken találhatók meg, továbbá a KAVOSZ ezen tevékenységgel foglalkozó szolgáltatónál külső szervert is elhelyezett. Papír alapú dokumentumok a KAVOSZ és adatfeldolgozók székhelyén, illetve telephelyén egyéb dokumentumoktól elkülönítetten, zárt szekrényben kerülnek elhelyezésre és tárolásra. A KAVOSZ a Személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Különös gondossággal figyel a KAVOSZ az adatok biztonságára, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi garanciák érvényre juttatásához szükségesek. A KAVOSZ a Személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A KAVOSZ és a partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében a KAVOSZ minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén haladéktalanul fellép a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében, így különösen a KAVOSZ gondoskodik:

 • az adatkezeléshez használt eszközök jogosulatlan hozzáférése elleni védelmet biztosító intézkedésekről;
 • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról;
 • az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről;
 • az adatállományok vírusok elleni védelméről;
 • az adatállományok, illetve az adatokat hordozó eszközök fizikai védelméről és fizikai biztonságról;
 • a KAVOSZ rendszereibe a Személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt Személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról;
 • a KAVOSZ rendszereinek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról;
 • arról, hogy a KAVOSZ rendszerei használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott Személyes adatokhoz férjenek hozzá;
 • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a Személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére;
 • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely Személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be a KAVOSZ rendszereibe;
 • a Személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozását;
 • arról, hogy üzemzavar esetén a KAVOSZ rendszerei helyreállíthatók legyenek;
 • arról, hogy a KAVOSZ rendszerei működőképesek legyenek, a működés során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá, hogy a tárolt Személyes adatokat a rendszerek hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni; valamint
 • a papír alapú nyilvántartások tűzvédelemével kapcsolatos intézkedésekről.
 1. Az Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett tájékoztatást kérhet Személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti Személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve a KAVOSZ fenti elérhetőségein. Az Érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül.  Az Érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

 • Tájékoztatáshoz való jog

A KAVOSZ megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a Személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban, az adatkezelés@kavosz.hu e-mail címen keresztül gyakorolható. Az Érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben cégünk munkatársainak kétsége támad az Érintett személyazonossága felől, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

 • Az Érintett hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a KAVOSZ-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van Személyes adat kezelése, jogosult arra, hogy a Személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az Érintett Személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 • Helyesbítés joga

E jog értelmében bárki kérheti a KAVOSZ által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan Személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 • Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a KAVOSZ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó Személyes adatokat:

 1. Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a Személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
 5. a Személyes adatokat a KAVOSZ-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a Személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a következők szerint: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a Személyes adatok kezelését előíró, a KAVOSZ-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a KAVOSZ-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére a KAVOSZ korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:

 1. az Érintett vitatja a Személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a Személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a KAVOSZ-nak már nincs szüksége a Személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a KAVOSZ jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a Személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

 • Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a KAVOSZ rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. A KAVOSZ word vagy excel formátumban tudja teljesíteni az Érintett ilyen kérését.

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 1. az Érintett és a KAVOSZ közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát a KAVOSZ-ra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek; védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 • Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A visszavonás joga írásban, az adatkezelés@kavosz.hu e-mail címen keresztül gyakorolható.

A KAVOSZ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a KAVOSZ a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha A KAVOSZ nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A KAVOSZ minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a Személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére a KAVOSZ tájékoztatja e címzettekről.

A KAVOSZ adatvédelmi tisztviselőt nem jelölt ki.

7.Adatvédelmi hatósági eljárás

 

A Személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a „NAIH”) erre irányuló kérelemre adatvédelmi hatósági eljárást indít, vagy hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást indíthat. Az Érintett az adatvédelmi hatósági eljárás megindítása iránti kérelmet nyújthat be, ha megítélése szerint Személyes adatainak kezelése során a KAVOSZ, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a Személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál elérhetőségei:

Felügyleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://www.naih.hu/

8. A bírósági jogorvoslati eljárás

 A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az Érintett a KAVOSZ, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó, illetve a KAVOSZ ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a KAVOSZ, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a Személyes adatait a Személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a NAIH az Érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

9.Záró rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit – a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között – a KAVOSZ bármikor jogosult egyoldalúan, saját mérlegelése alapján módosítani, kiegészíteni vagy az Adatkezelési Tájékoztató egészét hatályon kívül helyezni, visszavonni.

Kelt.: Budapest, 2021. szeptember hó 30. napján

 

 1. melléklet

A Rendszerbe történő regisztrációval és a Rendszerben található felhasználói fiókkal kapcsolatos általános adatkezelés

A Rendszerben felhasználói fiók hozható létre. Ezen felhasználói fiók létrehozatala egyrészt a KAVOSZ szolgáltatásai igénybevételének, másrészt pedig a Rendszer Vállalkozás általi használatának az előfeltétele.

Felhasználói fiók létrehozható közvetlenül a Rendszeren keresztül a Vállalkozás által, illetve valamely Regisztráló Irodában történő személyes ügyintézés esetén az ügyintéző által az érintett Vállalkozás vonatkozásában.

A regisztrációval összefüggően kezelt adatok köre:

Kezelt személyes

adatok köre:

Adatkezelés jogalapja: Érintettek

kategóriái:

Címzettek kategóriái:
 

Egyéni működési formák esetén:

Teljes név; adószám; e-mail cím; választott jelszó.

 

Az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont alapján

 

A felhasználói fiók tekintetében a Vállalkozás nevében eljáró személy.

 

A KAVOSZ, valamint a nem KAVOSZ által üzemeltetett Regisztráló Irodák felhasználói fiók létrehozására feljogosított munkatársai.

 

Társas működési formák esetén:

e-mail cím; jelszó

(amennyiben a megadott email cím a Vállalkozás nevében eljáró személy emailcíme)

A KAVOSZ jogos érdeke, hogy üzleti felhasználó fiókját létrehozza és üzemeltesse A felhasználói fiók tekintetében a Vállalkozás nevében eljáró személy A KAVOSZ, valamint a nem KAVOSZ által üzemeltetett Regisztráló Irodák felhasználói fiók létrehozására feljogosított munkatársai.

 

 

Az adatkezelés célja, időtartama, módja:

Adatkezelés célja: Adatkezelés időtartama: Adatkezelés módja:
A KAVOSZ szolgáltatásainak igénybevétele. A hozzájárulás visszavonásáig

 

Elektronikusan.

 

Amennyiben a regisztrációt a Vállalkozás valamelyik nem a KAVOSZ által üzemeltetett Regisztráló Irodánál kezdeményezi, úgy a regisztrációval összefüggésben ezen Regisztráló Iroda a KAVOSZ adatfeldolgozójaként jár el.

 

 1. melléklet

Direkt marketing anyag fogadásával összefüggő adatkezelések

A KAVOSZ szolgáltatásainak népszerűsítése és az ügyfelek tájékoztatása érdekében az érdeklődők számára e-mailben hírlevelet küld és egyéb direkt marketing tevékenyéget folytat.

Ezen adatkezelésre a KAVOSZ következő linken elérhető adatkezelési tájékoztatója az irányadó: https://www.kavosz.hu/adatkezelesi-tajekoztato-weboldal/

A KAVOSZ a hírlevélszolgáltatás, illetve a direkt marketingnek minősülő megkeresések kapcsán megvalósuló adatkezelés tekintetében nem vesz igénybe adatfeldolgozó(ka)t.

 

 1. melléklet

Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelések

A KAVOSZ a szolgáltatásaival összefüggő tájékoztatás, panaszkezelés és ügyintézés érdekében személyes, e-mailes, valamint telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltet.

Kezelt Személyes

adatok köre:

Adatkezelés jogalapja: Érintettek

kategóriái:

Címzettek kategóriái:
Érintett neve, telefonszáma, e-mail címe és az azonosításhoz kapcsolódó, a panaszos által megadott egyéb adatok Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]. A Vállalkozás, illetve a képviseletében eljáró természetes személy.

 

A KAVOSZ, valamint a Regisztráló Irodák ügyfélszolgálati munkatársai.

 

Adatkezelés célja: Adatkezelés időtartama: Adatkezelés módja:
A Vállalkozás kérdéseinek megválaszolása, panaszainak kivizsgálása. A panasz megválaszolását követő 5 év. Elektronikusan és papír alapon.

 

Azon Regisztráló Irodák, amelyeket nem a KAVOSZ üzemeltet, a KAVOSZ adatfeldolgozóiként járnak el, amennyiben a tájékoztatás iránti kérdést, illetve panaszát a Vállalkozás valamelyik Regisztráló Irodánál teszi meg.

 

 1. melléklet

A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Széchenyi Kártya Újraindítási Program bevezetéséről szóló 1368/2021. (VI. 10.) Korm. határozat szerinti Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukcióval kapcsolatos adatkezelés

A konkrét lízingtermék igénybevételére irányuló tényleges szerződés megkötése és ezáltal a támogatási jogviszony létrejötte érdekében a KAVOSZ a mindenkor hatályos Széchenyi Kártya Üzletszabályzatának Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció Szabályzata (a továbbiakban: Lízingszabályzata) alapján rögzíti a Vállalkozás igénylését, valamint – annak mérlegelése érdekében, hogy az adott igénylés a lízingterméket nyújtó pénzügyi intézmény részére szerződéskötés és ezáltal támogatási jogviszony létrehozása céljából továbbítható-e – az igénylés befogadásához szükséges igénybevételi feltételeknek való megfelelést ellenőrzi, azaz előminősítést végez. A lízingszerződés létrejötte esetén a KAVOSZ közreműködik a támogatási jogviszony létrehozásában és a támogatás elszámolásában, továbbá teljesíti a támogatói adatszolgáltatásokat a támogatási jogviszony fennállása alatt.

A kezelt Személyes adatok köre, adatkezelés jogalapja, érintettek:

Kezelt Személyes

adatok köre:

Adatkezelés jogalapja: Érintettek

kategóriái:

Képviseletre jogosult vezető tisztségviselő/képviselő, ŐCSG képviselő, egyéni működési forma esetén az igénylő neve és vállalkozási formája (pl.: egyéni ügyvéd), születési neve, anyja neve, e-mail címe, születési helye és dátuma, telefonszáma, legmagasabb iskolai végzettsége, személyazonosító okmányok[1] típusa és száma.

 

Magánszemély tagok esetén név, születési név, anyja neve, e-mail cím, születési hely, idő, lakcím, telefonszám, részesedés mértéke

 

 

Egyéni működési formák esetén a KAVOSZ mindenkori Lízingszabályzatában és a KAVOSZ honlapján a lízingkonstrukció aloldalán a „letölthető dokumentumok” elnevezés alatt, az adott vállalkozási formánál található csatolandó dokumentumokban meghatározott, igényléshez szükséges adatok beleértve a   pénzügyi adatokat is.

 

Egyéni működési formák esetén a KAVOSZ általi előminősítés eredménye.

 

Egyéni működési formák esetén sikeres előminősítést követően a lízingkérelem meghiúsulása annak oka), illetve jóváhagyása, a lízingszerződés megkötése, a pénzügyi intézménnyel megkötött lízingszerződés esetén annak státuszai és dátuma (pl.: felmondott, lejárt, megszűnt, folyósított), szerződésmódosítás ténye és adatai, biztosíték adatai, a finanszírozott összeg, rendelkezésre tartási idő,  futamidő, türelmi idő, típus (zárt vagy nyílt), szerződéskötés, folyósítás, lejárat, törlesztési gyakoriság, lízingdíj, fennálló tőketartozás, kamat, kezelési költség, maradványérték (pénzügyi intézménytől származó adatok alapján)

 

Teljes bizonyító erejű   magánokiratok esetén az okiratot aláíró tanúk neve, aláírása, lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye).

 

Meghatalmazott esetén a meghatalmazott neve, születési neve, lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye), anyja neve, születési hely és idő, személyazonosító okmányainak típusa és száma1, anyja neve.

 

Társas működési formák esetén a KAVOSZ jogos érdeke, hogy a vele szerződéses viszonyban álló pénzügyi intézmény számára döntést hozhasson arról, hogy a Vállalkozás az általa igényelt lízingtermékre az adott pénzügyi intézménynél szerződéskötésre, továbbá a támogatásra alkalmasnak minősül-e, valamint, hogy a támogatás igényléséhez szükséges ügyintézési feladatokat ellássa valamint a KAVOSZ jogos érdeke, hogy a Széchenyi Kártya Újraindítási Program eredményességét figyelemmel kövesse.[GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

 

Egyéni működési formák esetén az érintett kifejezett, önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont), hogy a KAVOSZ-szal szerződéses viszonyban álló pénzügyi intézmény számára a KAVOSZ döntést hozhasson arról, hogy a Vállalkozás az általa igényelt lízingtermékre az adott pénzügyi intézménynél szerződéskötésre, továbbá a támogatásra alkalmasnak minősül-e, valamint, hogy a támogatás igényléséhez szükséges ügyintézési feladatokat ellássa.

 

Egyéni működési forma esetén a pénzügyi intézménynek történő továbbítást követően a támogatási jogviszony támogatás folyósítása nélküli megszűnéséig a KAVOSZ jogos érdeke, hogy a támogatási jogviszonnyal összefüggő ügyintézést elvégezhesse. [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]

 

 

Amennyiben az igénylő a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció keretein belül pénzügyi intézménnyel szerződést köt, az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]: A BIZOTTSÁG 2013. december 18-i 1407/2013/EU RENDELETE az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról  (6. cikk. (4) bekezdés), az Európai Bizottság C (2020) 1863 számú, az „állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak COVID-19 járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” tárgyú Bizottsági Közleménye (HL C 91, 2020.03.20., 1. o.) 91. pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101. §.

Társas működési formák esetén: képviseletre jogosult vezető tisztségviselő/képviselő, ŐCSG képviselő, magánszemély tagok/tulajdonosok

 

Egyéni működési forma esetén az igénylő, az ŐCSG képviselője és a tagjai

 

 

 

Adatkezelés célja: Adatkezelés időtartama: Adatkezelés módja:
Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukcióban igénybe vehető lízingszerződések megkötésével a támogatási jogviszony létrejöttét elősegítő közreműködés, előminősítés elvégzése a pénzügyi intézmények számára, a Lízingkonstrukció kapcsán támogatási jogosultság vizsgálata, illetve támogatási jogviszony létrehozásában, annak elszámolásában (folyósításában) közreműködés, valamint a Széchenyi Kártya Újraindítási Program eredményességének figyelemmel követése, elemzése. Amennyiben a Vállalkozás a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció keretein belül támogatásban részesül: a legutolsó támogatás folyósítását követő 10 év.

 

Egyéni működési forma esetén a hozzájárulás visszavonásáig, feltéve, hogy az igénylés pénzügyi intézmény részére nem került átadásra.

 

Amennyiben a Vállalkozás a Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció keretein belül nem jogosult támogatásra, vagy támogatási jogviszonya támogatás folyósítása nélkül megszűnik: a KAVOSZ negatív eredménnyel záruló előminősítéséről szóló értesítését (illetve, pozitív előminősítés esetén, ha a pénzügyi intézmény a KAVOSZ-t arról értesíti, hogy a Vállalkozással nem kötött szerződést) követő 5 év.

Elektronikusan és papír alapon is.

 

Azon Regisztráló Irodák, amelyeket nem a KAVOSZ üzemeltet a KAVOSZ adatfeldolgozóiként járnak el, amennyiben az igénylést a Vállalkozás valamelyik ilyen Regisztráló Irodánál kezdeményezi.

Címzettek kategóriái, adattovábbítások:

A Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukcióban igényelhető lízingtermékeket biztosító pénzügyi intézmények: a sikeres előminősítést követően a KAVOSZ az Érintettek adatait az igényléssel összefüggő dokumentációval együtt a lízing termékre vonatkozó szerződés megkötése, annak előkészítése és ezáltal a támogatási jogviszony létrehozása céljából továbbítja a lízing terméket nyújtó pénzügyi intézmény részére, amely ezt követően a megkapott adatokat saját adatkezelési tájékoztatójuk alapján kezeli. A pénzügyi intézmények listája a KAVOSZ honlapján, a https://www.kavosz.hu/lizing/szechenyi-lizing-go/ aloldalon, a „Választható lízing cégek” megnevezés alatt található.

A Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukcióra irányadó jogszabályoknak (A BIZOTTSÁG 2013. december 18-i 1407/2013/EU RENDELETE az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról  (6. cikk. (4) bekezdés, az Európai Bizottság C (2020) 1863 számú, az „állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak COVID-19 járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” tárgyú Bizottsági Közleménye (HL C 91, 2020.03.20., 1. o.) 91. pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101. §.) történő megfelelés és a támogatási jogviszony létrehozása, a támogatások folyósítása érdekében a KAVOSZ a megadott személyes adatokat továbbítja az Innovációs és Technológiai Minisztérium („ITM”, 1011 Budapest, Fő utca 44-50.) részére.

A Széchenyi Újraindítási Lízingkonstrukció figyelemmel követése és elemzése céljából, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 56/C.§-ben meghatározott monitoringrendszer működtetése céljából a támogatással összefüggő személyes adatokat, továbbá agrár célú, csekély összegű jogcímű lízingkonstrukció esetén a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény alapján, annak 22. §-ában meghatározott személyes adatokat a mezőgazdaságicsekély összegű támogatások nyilvántartása, a monitoring céljából a KAVOSZ továbbítja a Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold utca 4.) részére.

A KAVOSZ az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet) 18/A-18/D§-ai, illetve a 22. § alapján a kedvezményes kezességvállalás összege adat kivételével a 37/2011. Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti adatokat átadja a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.) részére.

 

 1. melléklet

 A Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióról szóló 1483/2021. (VI. 10.) Korm. határozat szerinti Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióval kapcsolatos adatkezelés

 A konkrét hiteltermék igénybevételére irányuló tényleges szerződés megkötése és ezáltal a támogatási jogviszony létrejötte érdekében a KAVOSZ a mindenkor hatályos Széchenyi Kártya Üzletszabályzatának Széchenyi Mikrohitel Szabályzata (a továbbiakban: Mikrohitel Szabályzat) alapján rögzíti a Vállalkozás hiteligénylését, valamint – annak mérlegelése érdekében, hogy az adott hiteligénylés a mikrohitelt nyújtó pénzügyi intézmény részére szerződéskötés és ezáltal támogatási jogviszony létrehozása céljából továbbítható-e – az igénylés befogadásához szükséges igénybevételi feltételeknek való megfelelést ellenőrzi, azaz előminősítést végez. A lízingszerződés létrejötte esetén a KAVOSZ közreműködik a támogatási jogviszony létrehozásában és a támogatás elszámolásában, továbbá teljesíti a támogatói adatszolgáltatásokat a támogatási jogviszony fennállása alatt.

A kezelt Személyes adatok köre, adatkezelés jogalapja, érintettek:

Kezelt Személyes

adatok köre:

Adatkezelés jogalapja: Érintettek

kategóriái:

Képviseletre jogosult vezető tisztségviselő/képviselő, ŐCSG/iroda képviselője, egyéni működési forma esetén az igénylő neve és vállalkozási formája (pl.: egyéni ügyvéd), születési neve, anyja neve, e-mail címe, születési helye és dátuma, telefonszáma, legmagasabb iskolai végzettsége, személyazonosító okmányok[2] típusa és száma.

 

Magánszemély tagok esetén név, születési név, anyja neve, e-mail cím, születési hely, idő, lakcím, telefonszám, részesedés mértéke

 

 

Egyéni működési formák esetén a KAVOSZ mindenkor hatályos Mikrohitel Szabályzatában és a KAVOSZ honlapján a mikrohitel konstrukció aloldalán a „letölthető dokumentumok” elnevezés alatt, az adott vállalkozási formánál található csatolandó dokumentumokban meghatározott, igényléshez szükséges adatok beleértve a   pénzügyi adatokat is.

 

 

 

Egyéni működési formák esetén a KAVOSZ általi előminősítés eredménye.

 

Egyéni működési formák esetén sikeres előminősítést követően a hitelkérelem meghiúsulása annak oka), illetve jóváhagyása, a hitelszerződés megkötése, a pénzügyi intézménnyel megkötött hitelszerződés esetén annak státuszai (megkötött, megszűnt, , módosított, lejárt, felmondott és  azok dátuma), hitelszerződés száma, hitelösszeg, lejárat, futamidő, rendelkezésre tartási és türelmi idő, törlesztési gyakoriság, biztosítékok, fennálló tőketartozás és támogatások összege havonta (támogatás lehívás adatai) (pénzügyi intézménytől származó adatok alapján)

 

Teljes bizonyító erejű   magánokiratok esetén az okiratot aláíró tanúk neve, aláírása, lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye).

 

Meghatalmazott esetén a meghatalmazott neve, születési neve, lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye), anyja neve, születési hely és idő, személyazonosító okmányainak típusa és száma1, anyja neve.

 

Társas működési formák esetén a KAVOSZ jogos érdeke, hogy a vele szerződéses viszonyban álló pénzügyi intézmény számára döntést hozhasson arról, hogy a Vállalkozás az általa igényelt mikrohitel termékre az adott pénzügyi intézménynél szerződéskötésre, továbbá a támogatásra alkalmasnak minősül-e, valamint, hogy a támogatás igényléséhez szükséges ügyintézési feladatokat ellássa valamint a KAVOSZ jogos érdeke, hogy a Széchenyi Kártya Program eredményességét figyelemmel kövesse.[GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

 

 

Egyéni működési formák esetén az érintett kifejezett, önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont), hogy a KAVOSZ-szal szerződéses viszonyban álló pénzügyi intézmény számára a KAVOSZ döntést hozhasson arról, hogy a Vállalkozás az általa igényelt mikrohitel termékre az adott pénzügyi intézménynél szerződéskötésre, továbbá a támogatásra alkalmasnak minősül-e, valamint, hogy a támogatás igényléséhez szükséges ügyintézési feladatokat ellássa.

 

Egyéni működési forma esetén a pénzügyi intézménynek történő továbbítást követően a támogatási jogviszony támogatás folyósítása nélküli megszűnéséig a KAVOSZ jogos érdeke, hogy a támogatási jogviszonnyal összefüggő ügyintézést elvégezhesse. [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont]

 

 

Amennyiben az igénylő a Széchenyi Mikrohitel Konstrukció keretein belül pénzügyi intézménnyel szerződést köt, az adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]: A BIZOTTSÁG 2013. december 18-i 1407/2013/EU RENDELETE az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról  (6. cikk. (4) bekezdés), az Európai Bizottság C (2020) 1863 számú, az „állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak COVID-19 járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” tárgyú Bizottsági Közleménye (HL C 91, 2020.03.20., 1. o.) 91. pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101. §.

Társas működési formák esetén: képviseletre jogosult vezető tisztségviselő/képviselő magánszemély tagok/tulajdonosok

 

Egyéni működési forma esetén az igénylő, ŐCSG képviselő és annak tagjai.

 

 

 

Adatkezelés célja: Adatkezelés időtartama: Adatkezelés módja:
Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióban igénybe vehető hitelszerződések megkötésével a támogatási jogviszony létrejöttét elősegítő közreműködés, előminősítés elvégzése a pénzügyi intézmények számára, a Széchenyi Mikrohitel Konstrukció kapcsán támogatási jogosultság vizsgálata, illetve támogatási jogviszony létrehozásában, annak elszámolásában (folyósításában)  közreműködés, valamint a Széchenyi Kártya Program, azon belül a Széchenyi Mikorhitel Konstrukció eredményességének figyelemmel követése, elemzése. Amennyiben a Vállalkozás a Széchenyi Mikrohitel Konstrukció keretein belül támogatásban részesül: a legutolsó támogatás folyósítását követő 10 év.

 

Egyéni működési forma esetén a hozzájárulás visszavonásáig, feltéve, hogy az igénylés pénzügyi intézmény részére nem került átadásra.

 

Amennyiben a Vállalkozás a Széchenyi Mikrohitel Konstrukció keretein belül nem jogosult támogatásra, vagy támogatási jogviszonya támogatás folyósítása nélkül megszűnik: a KAVOSZ negatív eredménnyel záruló előminősítéséről szóló értesítését (illetve, pozitív előminősítés esetén, ha a pénzügyi intézmény a KAVOSZ-t arról értesíti, hogy a Vállalkozással nem kötött szerződést) követő 5 év.

Elektronikusan és papír alapon is.

 

Azon Regisztráló Irodák, amelyeket nem a KAVOSZ üzemeltet a KAVOSZ adatfeldolgozóiként járnak el, amennyiben az igénylést a Vállalkozás valamelyik ilyen Regisztráló Irodánál kezdeményezi.

 Címzettek kategóriái, adattovábbítások:

 A Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióban igényelhető hitelterméket biztosító pénzügyi intézmények: a sikeres előminősítést követően a KAVOSZ az Érintettek adatait az igényléssel összefüggő dokumentációval együtt a mikrohitelre vonatkozó szerződés megkötése, annak előkészítése és ezáltal a támogatási jogviszony létrehozása céljából továbbítja a Vállalkozás által választott, a hitelt nyújtó pénzügyi intézmény részére, amely ezt követően a megkapott adatokat saját adatkezelési tájékoztatójuk alapján kezeli. A Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióban résztvevő pénzügyi intézmények listája a KAVOSZ honlapján, a https://www.kavosz.hu/hitelek/szechenyi-mikrohitel-go/a „Választható pénzügyi intézmények” megnevezés alatt található.

A Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióra irányadó jogszabályoknak (A BIZOTTSÁG 2013. december 18-i 1407/2013/EU RENDELETE az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról  (6. cikk. (4) bekezdés, az Európai Bizottság C (2020) 1863 számú, az „állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak COVID-19 járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” tárgyú Bizottsági Közleménye (HL C 91, 2020.03.20., 1. o.) 91. pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101. §.) történő megfelelés és a támogatási jogviszony létrehozása, a támogatások folyósítása érdekében a KAVOSZ a megadott személyes adatokat továbbítja az Innovációs és Technológiai Minisztérium („ITM”, 1011 Budapest, Fő utca 44-50.) részére.

A Széchenyi Mikrohitel Konstrukció figyelemmel követése és elemzése céljából, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 56/C.§-ben meghatározott monitoringrendszer működtetése céljából a támogatással összefüggő személyes adatokat, továbbá agrár célú, csekély összegű jogcímű mikrohitel esetén a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény alapján, annak 22. §-ában meghatározott személyes adatokat a mezőgazdasági csekély összegű támogatások nyilvántartása, a monitoring céljából a KAVOSZ továbbítja a Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold utca 4.) részére.

A KAVOSZ az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. Korm. rendelet) 18/A-18/D§-ai, illetve a 22. § alapján a kedvezményes kezességvállalás összege adat kivételével a 37/2011. Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti adatokat átadja a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.) részére.

[1] Személyazonosító okmányok az alábbiak: személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány és „lakcímkártya”, ideiglenes személyazonosító igazolvány, útlevél és „lakcímkártya”, vezetői engedély (fényképes) és „lakcímkártya”

[2] Személyazonosító okmányok az alábbiak: személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány és „lakcímkártya”, ideiglenes személyazonosító igazolvány, útlevél és „lakcímkártya”, vezetői engedély (fényképes) és „lakcímkártya”